ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์

ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 โดยเป็นภาควิชาแรกในประเทศไทยที่ได้ประศาสน์ปริญญา อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาเทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ มีชื่อปริญญาภาษาอังกฤษว่า Bachelor of Industrial Technology in (Materials Handling Technology) MHT ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ทางภาควิชาได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ เพิ่ม มีชื่อปริญญาภาษาอังกฤษว่า Bachelor of Engineering (Materials Handling Engineering) MHE ในปี พ.ศ. 2553 ภาควิชาฯโดยความร่วมมือกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เพิ่ม มีชื่อปริญญาภาษาอังกฤษว่า Bachelor of Engineering (Logistics Engineering) LE และปี พ.ศ. 2557 ภาควิชาได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ เพิ่ม มีชื่อปริญญาภาษาอังกฤษว่า Master of Engineering (Materials Handling and Logistics Engineering) MHLE

งานบริการนักศึกษา

การลงทะเบียน
ปฏิทินการศึกษา
ตารางสอน/ตารางสอบ
การประเมินการสอน
หลักสูตรการศึกษา
แบบฟอร์มปริญญานิพนธ์
ภาพกิจกรรมภาควิชา
ส่งแบบเสนอหัวข้อโปรเจ็ค 1/2561
ข้อมูลการติดต่อนักศึกษา
การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์……….

ข่าวประชาสัมพันธ์

310, 2018

การจัดซื้อวัสดุ คุรภัณฑ์และการจัดจ้าง สำหรับโครงงานนักศึกษา

By |October 3rd, 2018|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ขั้นตอนการสั่งซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ข้อควรรู้กรณีซื้อวัสดุเป็นเงินสดสำหรับโครงงานนักศึกษา การจำแนกวัสดุและครุภัณฑ์ ตัวอย่างบิลเงินสด,ใบเสร็จรับเงิน,ใบรับจ้าง แบบฟอร์มใบขออนุมัติซื้อวัสดุสำหรับนักศึกษา แบบฟอร์มใบตรวจสอบคลัง แบบฟอร์มใบรับจ้าง แบบฟอร์มใบเสนอราคา ใบเบิกวัสดุ ใบยืม วัสดุ,ครุภัณฑ์