การจัดซื้อวัสดุ คุรภัณฑ์และการจัดจ้าง สำหรับโครงงานนักศึกษา

ขั้นตอนการสั่งซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ข้อควรรู้กรณีซื้อวัสดุเป็นเงินสดสำหรับโครงงานนักศึกษา การจำแนกวัสดุและครุภัณฑ์ ตัวอย่างบิลเงินสด,ใบเสร็จรับเงิน,ใบรับจ้าง แบบฟอร์มใบขออนุมัติซื้อวัสดุสำหรับนักศึกษา แบบฟอร์มใบตรวจสอบคลัง แบบฟอร์มใบรับจ้าง แบบฟอร์มใบเสนอราคา ใบเบิกวัสดุ ใบยืม วัสดุ,ครุภัณฑ์