โครงงานปริญญานิพนธ์

รายชื่อคณะกรรมการประจำสาย ใบคำร้องขอยื่นสอบโครงงานวิศวกรรม 2 แบบประเมินคะแนนวิชาโครงงานวิศวกรรม 1 คู่มือปริญญานิพนธ์2559 ขั้นตอนการทำ-project กำหนดการโครงงาน2 คู่มือฝึกงาน  

MHLE’S DAY 2017

ช่วงปลายเดือน มีนาคม 2560 ทางสโมสรนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ จะจัดให้มีงาน MHLE'S DAY 2017 ขึ้น ประกาศเรียนเชิญศิษย์เก่าของภาควิชาทุกๆ ท่าน สำหรับรายละเอียด และหมายกำหนดการต่างๆ ของงานจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ