ขั้นตอนการสั่งซื้อวัสดุและครุภัณฑ์

ข้อควรรู้กรณีซื้อวัสดุเป็นเงินสดสำหรับโครงงานนักศึกษา

การจำแนกวัสดุและครุภัณฑ์

ตัวอย่างบิลเงินสด,ใบเสร็จรับเงิน,ใบรับจ้าง

แบบฟอร์มใบขออนุมัติซื้อวัสดุสำหรับนักศึกษา

แบบฟอร์มใบตรวจสอบคลัง

แบบฟอร์มใบรับจ้าง

แบบฟอร์มใบเสนอราคา

ใบเบิกวัสดุ

ใบยืม วัสดุ,ครุภัณฑ์