บุคลากรภาควิชาขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์

รศ.ดร.อนุชา หิรัญวัฒน์
หัวหน้าภาควิชา

รศ.ดร.สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี
รองหัวหน้าภาควิชา

อ.นิติธร คงแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา
ฝ่ายวิชาการ

ผศ.ธีรศักดิ์ ศรีมิตรรุ่งโรจน์
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา
ฝ่ายบริหาร

อ.พันคำ ศรีอุทัย
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ดร.จุฑามาศ ชุมลักษณ์
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา
ฝ่ายประกันคุณภาพ

สายวิชาการ กลุ่มกระบวนการฟิสิกส์ของวัสดุปริมาณมวล

รศ.พรชัย จงจิตรไพศาล

รศ.ดร.ฉัตรชัย นิมมล

อ.อัศวิน ยอดรักษ์

ผศ.ธีรศักดิ์ ศรีมิตรรุ่งโรจน์

สายวิชาการ กลุ่มออกแบบทางกล

รศ.ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี

อ.พันคำ ศรีอุทัย

อ.นิติธร คงแก้ว

อ.พชร จุ้ยพลอย

ดร.สถาพร วังฉาย

สายวิชาการ กลุ่มโลจิสติกส์

ผศ.ดร.ชัชพล มงคลิก

รศ.ดร.สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี

รศ.ดร.ชัยพร วงศ์พิศาล

รศ.ดร.อนุชา หิรัญวัฒน์

ดร.จุฑามาศ ชุมลักษณ์

อ.ธฤต รัตนมณี

สายสนับสนุนวิชาการ สำนักงานภาควิชา

น.ส.พัชรวีณ์ สุรีย์เดโชชัย

น.ส.รุ้งตะวัน เทศทิม

น.ส.วรัญญา สินช้าง

น.ส.วารุณี ศิริรส

สายสนับสนุนวิชาการ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

นายสนชัย สุขย้อย

นายสุบิน จะเชือนรัมย์

นายศิวดล ชัยวันดี

นายกฤษฎา อิทธิโพธิรัตน์