ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์

ภาควิชาเทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุเป็นภาควิชาฯแรกในประเทศไทย ที่ได้ประศาสน์ปริญญา อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาเทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ และมีชื่อปริญญาเป็นภาษา อังกฤษว่า Bachelor of Industrial Technology in Material Handling หรือมีชื่อย่อว่า B.Ind.Tech.(MH) และในปีพ.ศ.2542 ทางภาควิชาได้ทำประศาสน์ปริญญา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ) สาขาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ เพิ่มขึ้นโดยมีชื่อปริญญาทางภาษาอังกฤษว่า Bachelor of Engineering (Materials Handling Engineering) หรือมีชื่อย่อทางภาษาอังกฤษว่า B.Eng. (Materials Handling Engineering)

งานบริการนักศึกษา

การลงทะเบียน
ปฏิทินการศึกษา
ตารางสอน/ตารางสอบ
การประเมินการสอน
หลักสูตรการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์