ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์

ภาควิชาเทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุเป็นภาควิชาฯแรกในประเทศไทย ที่ได้ประศาสน์ปริญญา อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาเทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ และมีชื่อปริญญาเป็นภาษา อังกฤษว่า Bachelor of Industrial Technology in Material Handling หรือมีชื่อย่อว่า B.Ind.Tech.(MH) และในปีพ.ศ.2542 ทางภาควิชาได้ทำประศาสน์ปริญญา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ) สาขาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ เพิ่มขึ้นโดยมีชื่อปริญญาทางภาษาอังกฤษว่า Bachelor of Engineering (Materials Handling Engineering) หรือมีชื่อย่อทางภาษาอังกฤษว่า B.Eng. (Materials Handling Engineering)

งานบริการนักศึกษา

การลงทะเบียน
ปฏิทินการศึกษา
ตารางสอน/ตารางสอบ
การประเมินการสอน
หลักสูตรการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

102, 2017

โครงงานปริญญานิพนธ์

By |February 1st, 2017|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

รายชื่อคณะกรรมการประจำสาย ใบคำร้องขอยื่นสอบโครงงานวิศวกรรม 2 แบบประเมินคะแนนวิชาโครงงานวิศวกรรม 1 คู่มือปริญญานิพนธ์2559 ขั้นตอนการทำ-project กำหนดการโครงงาน2

3001, 2017

MHLE’S DAY 2017

By |January 30th, 2017|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ช่วงปลายเดือน มีนาคม 2560 ทางสโมสรนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ จะจัดให้มีงาน MHLE'S DAY 2017 ขึ้น ประกาศเรียนเชิญศิษย์เก่าของภาควิชาทุกๆ ท่าน สำหรับรายละเอียด และหมายกำหนดการต่างๆ ของงานจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ