ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์

ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 โดยเป็นภาควิชาแรกในประเทศไทยที่ได้ประศาสน์ปริญญา อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาเทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ มีชื่อปริญญาภาษาอังกฤษว่า Bachelor of Industrial Technology in (Materials Handling Technology) MHT ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ทางภาควิชาได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ เพิ่ม มีชื่อปริญญาภาษาอังกฤษว่า Bachelor of Engineering (Materials Handling Engineering) MHE ในปี พ.ศ. 2553 ภาควิชาฯโดยความร่วมมือกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เพิ่ม มีชื่อปริญญาภาษาอังกฤษว่า Bachelor of Engineering (Logistics Engineering) LE และปี พ.ศ. 2557 ภาควิชาได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ เพิ่ม มีชื่อปริญญาภาษาอังกฤษว่า Master of Engineering (Materials Handling and Logistics Engineering) MHLE

งานบริการนักศึกษา

การลงทะเบียน
ปฏิทินการศึกษา
ตารางสอน/ตารางสอบ
การประเมินการสอน
หลักสูตรการศึกษา
แบบฟอร์มปริญญานิพนธ์
ภาพกิจกรรมภาควิชา

ข่าวประชาสัมพันธ์

102, 2017

โครงงานปริญญานิพนธ์

By |February 1st, 2017|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

รายชื่อคณะกรรมการประจำสาย ใบคำร้องขอยื่นสอบโครงงานวิศวกรรม 2 แบบประเมินคะแนนวิชาโครงงานวิศวกรรม 1 คู่มือปริญญานิพนธ์2559 ขั้นตอนการทำ-project กำหนดการโครงงาน2

3001, 2017

MHLE’S DAY 2017

By |January 30th, 2017|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ช่วงปลายเดือน มีนาคม 2560 ทางสโมสรนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ จะจัดให้มีงาน MHLE'S DAY 2017 ขึ้น ประกาศเรียนเชิญศิษย์เก่าของภาควิชาทุกๆ ท่าน สำหรับรายละเอียด และหมายกำหนดการต่างๆ ของงานจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ