หลักสูตรที่เปิดสอน

# หลักสูตร เอกสาร
1 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ( ปริญญาตรี ) ดาวน์โหลด
2 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ ( ปริญญาตรี ) ดาวน์โหลด
3 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ ( ปริญญาโท ) ดาวน์โหลด