ประวัติความเป็นมา

ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 โดยเป็นภาควิชาแรกในประเทศไทยที่ได้ประศาสน์ปริญญา อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาเทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ มีชื่อปริญญาภาษาอังกฤษว่า Bachelor of Industrial Technology in (Materials Handling Technology) MHT ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ทางภาควิชาได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ เพิ่ม มีชื่อปริญญาภาษาอังกฤษว่า Bachelor of Engineering (Materials Handling Engineering) MHE ในปี พ.ศ. 2553 ภาควิชาฯโดยความร่วมมือกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เพิ่ม มีชื่อปริญญาภาษาอังกฤษว่า Bachelor of Engineering (Logistics Engineering) LE และปี พ.ศ. 2557 ภาควิชาได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ เพิ่ม มีชื่อปริญญาภาษาอังกฤษว่า Master of Engineering (Materials Handling and Logistics Engineering) MHLE 

ปรัญา

“ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาความรู้ทางวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้เจริญมั่นคงตลอดไป”

ปณิธาน

มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ เป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นที่พึ่งพาและชี้นำสังคมได้

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษา วิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ประเทศชาติ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

อัตลักษณ์

บัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติ

เอกลักษณ์

การสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม

พันธกิจ

          1. จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมที่มีความเป็นเลิศ
          2. วิจัยและสร้างสรรค์ผลงานด้านวิศวกรรม และสร้างนวัตกรรม
          3. ให้บริการงานด้านวิศวกรรมที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ถูกต้องและเป็นธรรม สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการได้
          4. ส่งเสริม เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสืบสานความเป็นชาติและ สร้างคนที่มีความรู้คู่คุณภาพและจริยธรรม
          5. สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและมีสิ่งแวดล้อม ที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้

เป้าประสงค์

           1. เพื่อผลิตวิศวกร นักอุตสาหกรรม และนักวิจัยที่มีคุณภาพ มีจรรยาบรรณ
           2. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัย พัฒนางานด้านวิศวกรรม สร้างนวัตกรรม ที่มีผลกระทบ ต่อสังคม
           3. เพื่อมีความเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในการสร้างความรู้และใช้ ความรู้อย่างมีระบบ
           4. เพื่อทำนุบำรุง อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
           5. เพื่อบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
           6. เพื่อให้มีอันดับความสามารถในการแข่งขันของคณะอยู่ในตำแหน่งไม่ต่ำกว่า 5 อันดับแรก