ผู้บริหารภาควิชา

อ.ดร. พีรพัฒน์ อรัญนารถ

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายวิชาการ และบัณฑิตศึกษา

ผศ.ดร. ธฤต รัตนมณี

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรม

อ.ดร. นิติธร คงแก้ว

รองหัวหน้าภาควิชา

อาจารย์ วนิดา เหล่ารักษาเกียรติ

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายบริหาร ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ พันคำ ศรีอุทัย

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายกิจการนักศึกษา และศิษย์เก่า

ผศ.ดร. จุฑามาศ ชุมลักษณ์

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายประกันคุณภาพ