บุคลากรสายวิชาการ

กลุ่มกระบวนการฟิสิกส์ของวัสดุปริมาณมวล

ดร. ธีรศักดิ์ ศรีมิตรรุ่งโรจน์

ผู้ช่วยศาสตาราจารย์

ดร. ฉัตรชัย นิมมล

รองศาสตราจารย์

ดร. อัศวิน ยอดรักษ์

ผู้ช่วยศาสตาราจารย์

กลุ่มโลจิสติกส์

ดร. อนุชา หิรัญวัฒน์

รองศาสตราจารย์

ดร. สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี

รองศาสตราจารย์

ดร. จุฑามาศ ชุมลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตาราจารย์

ดร. ธฤต รัตนมณี

ผู้ช่วยศาสตาราจารย์

กลุ่มออกแบบทางกล

ดร. สถาพร วังฉาย

ผู้ช่วยศาสตาราจารย์