บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

นาย สนชัย สุขย้อย

นายช่างเทคนิค

นาย ปรัชญา เปรมใจ

นายช่างเทคนิค

สำนักงานภาควิชา

น.ส. พัชรวีณ์ สุรีย์เดโชชัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส. รุ้งตะวัน เทศทิม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส. วรัญญา สินช้าง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส. วารุณี ศิริรส

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

โรงประลองภาควิชา