ข่าวประชาสัมพันธ์

 click 

...กำหนดการโครงงานขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ 1 ภาคการศึกษา 2563

 
   click   

...แบบฟอร์มข้อเสนอโครงงานวิศวกรรม1

 
click

...นศ.ที่ฝึกงานภาคการศึกษาที่ 3 /2562 ส่งรายงาน+สมุดบันทึกการฝึกงาน+แบบประเมินผลการฝึกงาน (รวมไฟล์เดียวกัน) ก่อนวันที่ 2 ส.ค. 2563

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ รับนักศึกษาฝึกงาน

บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จากัด บริษัทฯร่วมทุนระหว่างบริษัทซิเมนต์ไทย โฮลดิ้ง จากัด และบริษัทผลิตเหล็กชั้นนาของประเทศญี่ปุ่น โดยมีผลิตภัณฑ์คือเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน เพื่อรองรับความต้องการในงานก่อสร้างทั้งในและต่างประเทศ ต้องการรับนักศึกษา ที่กาลังศึกษา
7 เมษายน 2564

นักศึกษา LE และ MHE ชั้นปีที่ 3 ที่เข้ารับการฝึกงานในภาคการศึกษาที่ 3/2563

นักศึกษา LE และ MHE ชั้นปีที่ 3 ที่เข้ารับการฝึกงานในภาคการศึกษาที่ 3/2563 ยื่นเอกสารขอหนังสือส่งตัวเข้าฝึกงานที่ภาควิชา ภายในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. แบบฟอร์มขอส่งตัวเข้าฝึกงาน 2. ใบตอบรับจากบริษัท 3. แบบระเบียนข้อมูลนัก
22 มีนาคม 2564


กิจกรรม/อบรมสัมนา/บริการวิชาการ


รูปภาพกิจกรรม

15.08.2019