ข่าวประชาสัมพันธ์

 click 

...กำหนดการโครงงานขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ 1 ภาคการศึกษา 2563

 
   click   

...แบบฟอร์มข้อเสนอโครงงานวิศวกรรม1

 
click

...นศ.ที่ฝึกงานภาคการศึกษาที่ 3 /2562 ส่งรายงาน+สมุดบันทึกการฝึกงาน+แบบประเมินผลการฝึกงาน (รวมไฟล์เดียวกัน) ก่อนวันที่ 2 ส.ค. 2563

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขั้นตอนการขอลาออก

ขั้นตอนการขอลาออก ให้กรอกแบบฟอร์มขอลาออกของภาควิชาที่หน้าเว็บไซต์ภาควิชา mhle และส่งคืนมาทาง E-Mail : mhle@eng.kmutnb.ac.th โดยต้องแนบเอกสารดังนี้ 1. ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล-รหัสนักศึกษา-อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 2 .สำเนาบัตรนักศึกษา 3 .ไฟส์โครงงานปริญญานิพนธ์ฉ
15 มิถุนายน 2564


กิจกรรม/อบรมสัมนา/บริการวิชาการ


รูปภาพกิจกรรม

15.08.2019