ข่าวประชาสัมพันธ์

 click 

...กำหนดการโครงงานขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ 1 ภาคการศึกษา 2563

 
   click   

...แบบฟอร์มข้อเสนอโครงงานวิศวกรรม1

 
click

...นศ.ที่ฝึกงานภาคการศึกษาที่ 3 /2562 ส่งรายงาน+สมุดบันทึกการฝึกงาน+แบบประเมินผลการฝึกงาน (รวมไฟล์เดียวกัน) ก่อนวันที่ 2 ส.ค. 2563

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดี คุณมนัส ศรีวานิชภูมิ

ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดี คุณมนัส ศรีวานิชภูมิ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2563
18 กุมภาพันธ์ 2564

รายวิชาที่ไม่มีการจัดสอบกลางภาค หรือ ใช้การจัดสอบกลางภาคแบบออนไลน์แทน

รายวิชาที่ไม่มีการจัดสอบกลางภาค หรือ ใช้การจัดสอบกลางภาคแบบออนไลน์แทน - รายวิชาที่รับบริการสอนของภาควิชาสิ่งแวดล้อม 040423001 และ 040423002 - รายวิชาทุกรายวิชาของภาควิชาฟิสิกส์ - รายวิชา General Math ทั้ง 2 รหัส 040203100 และ 040283100
1 กุมภาพันธ์ 2564


กิจกรรม/อบรมสัมนา/บริการวิชาการ


รูปภาพกิจกรรม

15.08.2019