หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท

# หลักสูตร เอกสาร
1 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ ดาวน์โหลด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี

# หลักสูตร เอกสาร
1 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ ดาวน์โหลด
2 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ดาวน์โหลด