หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท

# หลักสูตร เอกสาร
1 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ ดาวน์โหลด

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี

# หลักสูตร เอกสาร
1 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ ดาวน์โหลด
2 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ดาวน์โหลด