เกี่ยวกับเรา

     ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 โดยเป็นภาควิชาแรกในประเทศไทยที่ได้ประศาสน์ปริญญา อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาเทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ มีชื่อปริญญาภาษาอังกฤษว่า Bachelor of Industrial Technology in (Materials Handling Technology) MHT ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ทางภาควิชาได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ เพิ่ม มีชื่อปริญญาภาษาอังกฤษว่า Bachelor of Engineering (Materials Handling Engineering) MHE ในปี พ.ศ. 2553 ภาควิชาฯโดยความร่วมมือกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เพิ่ม มีชื่อปริญญาภาษาอังกฤษว่า Bachelor of Engineering (Logistics Engineering) LE และปี พ.ศ. 2557 ภาควิชาได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ เพิ่ม มีชื่อปริญญาภาษาอังกฤษว่า Master of Engineering (Materials Handling and Logistics Engineering) MHLE