ข่าวประชาสัมพันธ์

มจพ. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายช่วยเหลือภาครัฐ ปีการศึกษา 2564

มจพ. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายช่วยเหลือภาครัฐ ปีการศึกษา 2564 ลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 8.00 น. ถึง 31 สิงหาคม 2564 เวลา 23.59.59 น. รายละเอียด https://refund.kmutnb.ac.th/ สอบถามรายละเอียด กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มจพ.
19 สิงหาคม 2564

ขั้นตอนการลาออก

ให้กรอกแบบฟอร์มขอลาออกของภาควิชาที่หน้าเว็บไซต์ภาควิชา MHLE และส่งคืนมาทาง E-Mail : mhle@eng.kmutnb.ac.th โดยต้องแนบเอกสารดังนี้
12 กรกฎาคม 2564