ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับนักศึกษาฝึกงาน

บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จากัด บริษัทฯร่วมทุนระหว่างบริษัทซิเมนต์ไทย โฮลดิ้ง จากัด และบริษัทผลิตเหล็กชั้นนาของประเทศญี่ปุ่น โดยมีผลิตภัณฑ์คือเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน เพื่อรองรับความต้องการในงานก่อสร้างทั้งในและต่างประเทศ ต้องการรับนักศึกษา ที่กาลังศึกษา
7 เมษายน 2564

นักศึกษา LE และ MHE ชั้นปีที่ 3 ที่เข้ารับการฝึกงานในภาคการศึกษาที่ 3/2563

นักศึกษา LE และ MHE ชั้นปีที่ 3 ที่เข้ารับการฝึกงานในภาคการศึกษาที่ 3/2563 ยื่นเอกสารขอหนังสือส่งตัวเข้าฝึกงานที่ภาควิชา ภายในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. แบบฟอร์มขอส่งตัวเข้าฝึกงาน 2. ใบตอบรับจากบริษัท 3. แบบระเบียนข้อมูลนัก
22 มีนาคม 2564

การพัฒนาหุ่นยนต์ไอพ่นฆ่าเชื่อโรคและไวรัส ฉีดพ่นโรงอาหาร มจพ

“การพัฒนาหุ่นยนต์ไอพ่นฆ่าเชื่อโรคและไวรัส ฉีดพ่นโรงอาหาร มจพ” โดย รศ.ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี และ ผศ.ดร.สถาพร วังฉาย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
4 มีนาคม 2564