ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการบริหารจัดการของรายวิชาฝึกงานหรือสหกิจศึกษา และรายวิชาโครงงานพิเศษ ปริญญานิพนธ์ ปัญหาพิเศษ การค้นคว้าอิสระ สารนิพนธ์ หรือรายวิชาที่เรียกชื่ออย่างอื่นเทียบเท่าในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19) ระลอกใหม่

แนวทางการบริหารจัดการของรายวิชาฝึกงานหรือสหกิจศึกษา และรายวิชาโครงงานพิเศษ ปริญญานิพนธ์ ปัญหาพิเศษ การค้นคว้าอิสระ สารนิพนธ์ หรือรายวิชาที่เรียกชื่ออย่างอื่นเทียบเท่าในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19) ระลอกใหม่
3 พฤษภาคม 2564