ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับนักศึกษาฝึกงาน

บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จากัด บริษัทฯร่วมทุนระหว่างบริษัทซิเมนต์ไทย โฮลดิ้ง จากัด และบริษัทผลิตเหล็กชั้นนาของประเทศญี่ปุ่น โดยมีผลิตภัณฑ์คือเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน เพื่อรองรับความต้องการในงานก่อสร้างทั้งในและต่างประเทศ ต้องการรับนักศึกษา ที่กาลังศึกษา
7 เมษายน 2564