ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษา LE และ MHE ชั้นปีที่ 3 ที่เข้ารับการฝึกงานในภาคการศึกษาที่ 3/2563

นักศึกษา LE และ MHE ชั้นปีที่ 3 ที่เข้ารับการฝึกงานในภาคการศึกษาที่ 3/2563 ยื่นเอกสารขอหนังสือส่งตัวเข้าฝึกงานที่ภาควิชา ภายในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. แบบฟอร์มขอส่งตัวเข้าฝึกงาน 2. ใบตอบรับจากบริษัท 3. แบบระเบียนข้อมูลนัก
22 มีนาคม 2564

การพัฒนาหุ่นยนต์ไอพ่นฆ่าเชื่อโรคและไวรัส ฉีดพ่นโรงอาหาร มจพ

“การพัฒนาหุ่นยนต์ไอพ่นฆ่าเชื่อโรคและไวรัส ฉีดพ่นโรงอาหาร มจพ” โดย รศ.ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี และ ผศ.ดร.สถาพร วังฉาย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
4 มีนาคม 2564

ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดี คุณมนัส ศรีวานิชภูมิ

ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดี คุณมนัส ศรีวานิชภูมิ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2563
18 กุมภาพันธ์ 2564

รายวิชาที่ไม่มีการจัดสอบกลางภาค หรือ ใช้การจัดสอบกลางภาคแบบออนไลน์แทน

รายวิชาที่ไม่มีการจัดสอบกลางภาค หรือ ใช้การจัดสอบกลางภาคแบบออนไลน์แทน - รายวิชาที่รับบริการสอนของภาควิชาสิ่งแวดล้อม 040423001 และ 040423002 - รายวิชาทุกรายวิชาของภาควิชาฟิสิกส์ - รายวิชา General Math ทั้ง 2 รหัส 040203100 และ 040283100
1 กุมภาพันธ์ 2564