ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางการติดต่อกลุ่มไลน์ สำหรับนักศึกษาปีที่ 1

ช่องทางการติดต่อกลุ่มไลน์ สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 สาขา MHE http://line.me/ti/g/InVHuaDagt สาขา LE RA (ภาคปกติ) http://line.me/ti/g/tekX_Z8uqn สาขา LE DA (ภาคสมทบ) http://line.me/ti/g/hNMWMRNpNA
29 มิถุนายน 2564

นักศึกษาที่ฝึกงานภาคการศึกษาที่ 3/2563 ส่งรายงาน+สมุดบันทึกการฝึกงาน+และประเมินผลการฝึกงาน (รวมไฟล์เดียวกัน) ก่อนวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

นักศึกษาที่ฝึกงานภาคการศึกษาที่ 3/2563 ส่งรายงาน+สมุดบันทึกการฝึกงาน+และประเมินผลการฝึกงาน (ส่งเป็นไฟล์ PDF รวมไฟล์เดียวกัน) ก่อนวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ส่งได้ที่ลิงค์ https://drive.google.com/drive/folders/1-hXMNhYsfkBCUJd54ylsExPTuXFEWGjJ?usp=sharing
23 มิถุนายน 2564

ขั้นตอนการขอลาออก

ขั้นตอนการขอลาออก ให้กรอกแบบฟอร์มขอลาออกของภาควิชาที่หน้าเว็บไซต์ภาควิชา mhle และส่งคืนมาทาง E-Mail : mhle@eng.kmutnb.ac.th โดยต้องแนบเอกสารดังนี้ 1. ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล-รหัสนักศึกษา-อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 2 .สำเนาบัตรนักศึกษา 3 .ไฟส์โครงงานปริญญานิพนธ์ฉ
15 มิถุนายน 2564