Disable Preloader

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางดำเนินการเกียวกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกงาน ปีการศึกษา 3/2563 ยึดตามประกาศ มหาวิทยาลัย เรือง แนวทางการบริหารจัดการของรายวิชาฝึกงานหรือสหกิจศึกษา และรายวิชาโครงงานพิเศษฯ ฉบับประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564

1. นักศึกษาทุกคนที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกงาน รหัส 010523501 วิชาฝึกงาน และ รหัส 010513401 วิชาการฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม ต้องส่งเอกสาร “หนังสือขออนุญาตฝึกงานหรือปฏิบัติงาน สหกิจศึกษากับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ให้กับภาควิชาฯ ภายในวันศุกร์ที 7 พฤษภาคม 2564 ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลการลงทะเบียนในรายวิชาดังกล่าว

2. สำหรับนักศึกษาที่จะจบในปีการศึกษา 3/2563 ที่มีความประสงค์ที่จะลงทะเบียนในรายวิชา รหัส 010523501 วิชาฝึกงาน และ รหัส 010513401วิชาการฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม แต่ไม่สามารถส่ง เอกสารตามข้อ 1 ได้ ให้รายงานมาที่ภาควิชาฯ (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DLyB8zW_WYBlmFxheB7TfAkzyMu-m2JYDy5omkUVza8/edit#gid=0) พร้อมส่งเอกสารหลักฐานใบแสดงผลการเรียน เพื่อให้ภาควิชาฯพิจารณาปรับกิจกรรมที่เหมาะสมต่อไป

3. กรณีอื่นๆ ให้เลื่อนการฝึกงานไปในภาคการศึกษาของปีการศึกษาถัดไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ได้เกียรตินิยม เป็นกรณีพิเศษ

เอกสารเพิ่มเติม : หนังสือขออนุญาตฝึกงานหรือปฏิบัติงาน สหกิจศึกษากับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)แนวทางดำเนินการเกียวกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกงาน ปีการศึกษา 3/2563 ยึดตามประกาศ มหาวิทยาลัย เรือง แนวทางการบริหารจัดการของรายวิชาฝึกงานหรือสหกิจศึกษา และรายวิชาโครงงาน พิเศษฯ ฉบับประกาศ ณ วันที 30 เมษายน พ.ศ. 2564