Disable Preloader

ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้กรอกแบบฟอร์มขอลาออกของภาควิชาที่หน้าเว็บไซต์ภาควิชา MHLE และส่งคืนมาทาง E-Mail : mhle@eng.kmutnb.ac.th โดยต้องแนบเอกสารดังนี้

1.ให้กรอกชื่อ-นามสกุล-รหัสนักศึกษา-พร้อมให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเซ็นใบตรวจสอบจบมาให้เรียบร้อย

2.สำเนาบัตรนักศึกษา

3.ไฟล์โครงงานปริญญานิพนธ์ฉบับสมบรูณ์โดยไม่ต้องมีลายเซ็นคณะกรรมการในเล่มโดยให้ save. เป็นไฟล์ word. และไฟล์ pdf. และตั้งชื่อไฟล์ เป็นชื่อเรื่อง......ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทั้งไฟล์ word. และไฟล์ pdf. (ไม่แชร์ไฟล์ต้องเป็นไฟล์แนบมาเท่านั้น)

 

***ในกรณีทำโครงงานปริญญานิพนธ์ มีสมาชิกทำ 2 คน หรือ 3 คน ให้ส่งแบบฟอร์มขอลาออกที่ได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยพร้อมสำเนาบัตรนักศึกษา และ ไฟล์โครงงานรวมกันมา จะได้ไม่ต้องส่งไฟล์โครงงานซับซ้อน

***กรณีสมาชิกไม่จบการศึกษาพร้อมกันให้ระบุมาด้วย และให้ส่งไฟล์ใบลาออก 1 คน ต่อ 1 ใบ ***

******ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลตามลิงค์ข้างล่างนี้******

https://docs.google.com/forms/d/1qsPgO97b4xfPD-zlXLzxXNqgJKeVFoYH6td9q4sZ1Jc/edit?ts=60e56913

*ถือว่าการทำเรื่องลาออกเสร็จสมบรูณ์*