Disable Preloader

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์  สามารถเช็คเลขที่นั่งสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2563 ได้ที่ บอร์ด ชั้น 6 อาคาร 88 (เฉพาะวิชาภาคเท่านั้น)