ข่าวประชาสัมพันธ์

มจพ. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายช่วยเหลือภาครัฐ ปีการศึกษา 2564

มจพ. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายช่วยเหลือภาครัฐ ปีการศึกษา 2564 ลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 8.00 น. ถึง 31 สิงหาคม 2564 เวลา 23.59.59 น. รายละเอียด https://refund.kmutnb.ac.th/ สอบถามรายละเอียด กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มจพ.
19 สิงหาคม 2564

ขั้นตอนการลาออก

ให้กรอกแบบฟอร์มขอลาออกของภาควิชาที่หน้าเว็บไซต์ภาควิชา MHLE และส่งคืนมาทาง E-Mail : mhle@eng.kmutnb.ac.th โดยต้องแนบเอกสารดังนี้
12 กรกฎาคม 2564

ช่องทางการติดต่อกลุ่มไลน์ สำหรับนักศึกษาปีที่ 1

ช่องทางการติดต่อกลุ่มไลน์ สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 สาขา MHE http://line.me/ti/g/InVHuaDagt สาขา LE RA (ภาคปกติ) http://line.me/ti/g/tekX_Z8uqn สาขา LE DA (ภาคสมทบ) http://line.me/ti/g/hNMWMRNpNA
29 มิถุนายน 2564

นักศึกษาที่ฝึกงานภาคการศึกษาที่ 3/2563 ส่งรายงาน+สมุดบันทึกการฝึกงาน+และประเมินผลการฝึกงาน (รวมไฟล์เดียวกัน) ก่อนวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

นักศึกษาที่ฝึกงานภาคการศึกษาที่ 3/2563 ส่งรายงาน+สมุดบันทึกการฝึกงาน+และประเมินผลการฝึกงาน (ส่งเป็นไฟล์ PDF รวมไฟล์เดียวกัน) ก่อนวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ส่งได้ที่ลิงค์ https://drive.google.com/drive/folders/1-hXMNhYsfkBCUJd54ylsExPTuXFEWGjJ?usp=sharing
23 มิถุนายน 2564

ขั้นตอนการขอลาออก

ขั้นตอนการขอลาออก ให้กรอกแบบฟอร์มขอลาออกของภาควิชาที่หน้าเว็บไซต์ภาควิชา mhle และส่งคืนมาทาง E-Mail : mhle@eng.kmutnb.ac.th โดยต้องแนบเอกสารดังนี้ 1. ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล-รหัสนักศึกษา-อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 2 .สำเนาบัตรนักศึกษา 3 .ไฟส์โครงงานปริญญานิพนธ์ฉ
15 มิถุนายน 2564

แนวทางการบริหารจัดการของรายวิชาฝึกงานหรือสหกิจศึกษา และรายวิชาโครงงานพิเศษ ปริญญานิพนธ์ ปัญหาพิเศษ การค้นคว้าอิสระ สารนิพนธ์ หรือรายวิชาที่เรียกชื่ออย่างอื่นเทียบเท่าในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19) ระลอกใหม่

แนวทางการบริหารจัดการของรายวิชาฝึกงานหรือสหกิจศึกษา และรายวิชาโครงงานพิเศษ ปริญญานิพนธ์ ปัญหาพิเศษ การค้นคว้าอิสระ สารนิพนธ์ หรือรายวิชาที่เรียกชื่ออย่างอื่นเทียบเท่าในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19) ระลอกใหม่
3 พฤษภาคม 2564

ประกาศ รับนักศึกษาฝึกงาน

บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จากัด บริษัทฯร่วมทุนระหว่างบริษัทซิเมนต์ไทย โฮลดิ้ง จากัด และบริษัทผลิตเหล็กชั้นนาของประเทศญี่ปุ่น โดยมีผลิตภัณฑ์คือเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน เพื่อรองรับความต้องการในงานก่อสร้างทั้งในและต่างประเทศ ต้องการรับนักศึกษา ที่กาลังศึกษา
7 เมษายน 2564

นักศึกษา LE และ MHE ชั้นปีที่ 3 ที่เข้ารับการฝึกงานในภาคการศึกษาที่ 3/2563

นักศึกษา LE และ MHE ชั้นปีที่ 3 ที่เข้ารับการฝึกงานในภาคการศึกษาที่ 3/2563 ยื่นเอกสารขอหนังสือส่งตัวเข้าฝึกงานที่ภาควิชา ภายในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. แบบฟอร์มขอส่งตัวเข้าฝึกงาน 2. ใบตอบรับจากบริษัท 3. แบบระเบียนข้อมูลนัก
22 มีนาคม 2564

การพัฒนาหุ่นยนต์ไอพ่นฆ่าเชื่อโรคและไวรัส ฉีดพ่นโรงอาหาร มจพ

“การพัฒนาหุ่นยนต์ไอพ่นฆ่าเชื่อโรคและไวรัส ฉีดพ่นโรงอาหาร มจพ” โดย รศ.ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี และ ผศ.ดร.สถาพร วังฉาย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
4 มีนาคม 2564

ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดี คุณมนัส ศรีวานิชภูมิ

ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดี คุณมนัส ศรีวานิชภูมิ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2563
18 กุมภาพันธ์ 2564

รายวิชาที่ไม่มีการจัดสอบกลางภาค หรือ ใช้การจัดสอบกลางภาคแบบออนไลน์แทน

รายวิชาที่ไม่มีการจัดสอบกลางภาค หรือ ใช้การจัดสอบกลางภาคแบบออนไลน์แทน - รายวิชาที่รับบริการสอนของภาควิชาสิ่งแวดล้อม 040423001 และ 040423002 - รายวิชาทุกรายวิชาของภาควิชาฟิสิกส์ - รายวิชา General Math ทั้ง 2 รหัส 040203100 และ 040283100
1 กุมภาพันธ์ 2564

บริษัทไฟฟ้า หงสา จำกัด สายงานธุรกิจ ถ่านหิน ต้องการรับวิศวกร เพื่อมาร่วมงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ๆ ดังนี Engineering for addition procurement items of conveyor system such as spare gear reducer, conveyor belts, idlers, pulleys, additional conveyor system, procure relocation and reconstruction services for existing conveyor sy
14 มกราคม 2564

ขอความร่วมมือ น.ศ. หลีกเลี่ยงการเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย

❌ ขอความร่วมมือ น.ศ. หลีกเลี่ยงการเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย ❌ และใช้ช่องทางออนไลน์ในการติดต่ออาจารย์และดำเนินการต่างๆ ✅ ค้นหาอีเมลอาจารย์ https://www.eng.kmutnb.ac.th/web/staff.php
4 มกราคม 2564

นศ. จะลงทะเบียนของคณะศิลป์ ให้เลือกผู้ประสานในระบบ คำร้องของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้

นศ. จะลงทะเบียนของคณะศิลป์ ให้เลือกผู้ประสานในระบบ คำร้องของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ - 0801 เลือกชื่อ นิตยา หาญโอฬารเลิศ - 0802 เลือกชื่อ รชยา ศิริอินทร์ - 0803 เลือกชื่อ สริตา สุวรรณแสนศกดิ์
4 มกราคม 2564

Scan me

Scan me
4 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก ที่ เข้า-ออก หน่วยงานสถานศึกษา มจพ.

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก ที่ เข้า-ออก หน่วยงานสถานศึกษา มจพ.อย่าลืมสแกนคิวอาร์โค้ดเว็บไซต์ไทยชนะ เพื่อเช็คอินและเช็คเอาท์ด้วยนะครับ
29 ธันวาคม 2563

แนวปฏิบัติ ในการลงทะเบียน-เพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนตอนเรียน

แนวปฏิบัติ ในการลงทะเบียน-เพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนตอนเรียน ตั้งแต่วันที่ 21-30 ธันวาคม 2563 นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณทิตศึกษา ลงทะเบียนได้ถึง วันที่ 11 มกราคม 2564 เพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนตอน ได้ถึง วันที่ 18 มกราคม 2564
21 ธันวาคม 2563

ประกาศ มจพ.

ประกาศ มจพ. เรื่อง การลงทะเบียนวิชาเรียน การรักษาสภาพปริญญานิพนธ์ การเพิ่มวิชาเรียน การเปลี่ยนตอนวิชาเรียนและถอนวิชาเรียน ในภาคการศึกษา 2/2563
21 ธันวาคม 2563

นักศึกษาที่ได้รับทุนทุกคนจะต้องมารายงานตัวและเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์

ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมวิจิตรวาที ชั้น 3 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์
15 ธันวาคม 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ขอเชิญนักศึกษาและผู้ปกครองเข้ารับฟังข้อมูลจากทุกหลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ขอเชิญนักศึกษาและผู้ปกครองเข้ารับฟังข้อมูลจากทุกหลักสูตร ⭐โครงการรับนักเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าศึกษาด้วยกรณีพิเศษ⭐ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวล
14 ตุลาคม 2563

มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ที่ www.admission.kmutnb.ac.th ดังนี้
21 กันยายน. 2563

รายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563

ประเภททุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนขาดแคลน) ประเภททุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนเรียนดี) ประเภททุนอุดหนุนวิชาการ หลักสูตรโครงการสบทบพิเศษ
12 มิถุนายน 2563

การคืนสภาพนักศึกษา

รายชื่อนักศึกษาที่พิจารณาให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
11 มิถุนายน 2563

ส่งเล่มปริญญานิพนธ์เพื่อสอบจบประจำปีการศึกษา 2562 (ภายในวันที่ 1 มิย. ก่อนเวลา 16.00 น.)

ให้บันทึก ไฟส์รูปเล่มเป็น PDF. โดยให้ตั้งชื่อไฟส์ สาย LE ชื่อไฟส์ LE-อาจารย์ที่ปรึกษา(ให้ใส่รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา)-ชื่อเรื่อง........ ตัวอย่าง LE-JCH-การปรับปรุงประสิทธิภาพ........ สาย MHE ชื่อไฟส์ MHE-อาจารย์ที่ปรึกษา(ให้ใส่รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา)-ชื
30 พฤษภาคม 2563

รับสมัครนศ.เพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา 2563

ด้วย บริษัท คราวน์ คัปเปิลส์ เอวิเอชั่น อีควิปเม้นท์ ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ให้ทุนการศึกษานศ.จำนวน 10 ทุนๆ 5,000 บาท
18 พฤษภาคม 2563

ขั้นตอนส่งเอกสารขอจบภาคการศึกษาที่ 2/2562

1. ให้กรอกเอกสารในส่วนของภาควิชาตามลิงค์นี้ โดยนศ.จะต้องใส่ชื่ออ.ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ พร้อมแนบ ข้อมูลเล่มปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เป็นไฟส์ word และไฟส์ pdf. และส่งคืนมาทาง Email : mhle@eng.kmutnb.ac.th เมื่อภาควิชาตรวจสอบไม่มีเอกสารติดค้าง จะดำเนินการเข้า
5 พฤษภาคม 2563

โครงการออกค่าย

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วม “โครงการออกค่าพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2562” ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ถึงวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนบ้านซับน้อย
30 พฤษภาคม 2561