อ.ดร. พีรพัฒน์ อรัญนารถ

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ

ดร. วนิดา เหล่ารักษาเกียรติ

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร

อาจารย์ พันคำ ศรีอุทัย

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนักศึกษา