บุคลากรสายวิชาการ

กลุ่มโลจิสติกส์

รศ.ดร. อนุชา หิรัญวัฒน์

รองศาสตราจารย์

ผศ.ดร. จุฑามาศ ชุมลักษณ์

หัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร. กิตติชัย อธิกุลรัตน์

ผู้ช่วยศาสตาราจารย์

ผศ.ดร. ธฤต รัตนมณี

ผู้ช่วยศาสตาราจารย์

กลุ่มออกแบบทางกล

อ.ดร. นิติธร คงแก้ว

ผู้ช่วยศาสตาราจารย์

ผศ.ดร. สถาพร วังฉาย

ผู้ช่วยศาสตาราจารย์

กลุ่มกระบวนการฟิสิกส์ของวัสดุปริมาณมวล

รศ. พรชัย จงจิตรไพศาล

รองศาสตราจารย์

รศ.ดร. ฉัตรชัย นิมมล

รองศาสตราจารย์

ผศ.ดร. อัศวิน ยอดรักษ์

ผู้ช่วยศาสตาราจารย์