บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

นาย สนชัย สุขย้อย

นายช่างเทคนิค

นาย ปรัชญา เปรมใจ

นายช่างเทคนิค

สำนักงานภาควิชา

น.ส. พัชรวีณ์ สุรีย์เดโชชัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส. รุ้งตะวัน เทศทิม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส. วรัญญา สินช้าง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส. วารุณี ศิริรส

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นาย สุบิน จะเชือนรัมย์

ช่างฝีมือโรงงาน

โรงประลองภาควิชา