รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

นาย กฤษฎา อิทธิโพธิรัตน์

นายช่างเทคนิค
หน่วยงาน โรงประลองภาควิชา
สายงาน สายสนับสนุนวิชาการ
เบอร์โทร 8634
อีเมล์ kidssada.i@eng.kmutnb.ac.th

ประวัติการศึกษา

# สาขาวิชา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
1 เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2554
2 เทคนิคอุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคดอนบอสโก 2552
3 ช่างยานยนต์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 2548

ประวัติการทำงาน

# ตำแหน่งการทำงาน สถานที่ทำงาน ปี
ไม่พบข้อมูล

ผลงาน/ความเชี่ยวชาญ

# ผลงาน/ความเชี่ยวชาญ
ไม่พบข้อมูล

ผลงานการวิจัย

# หัวข้องานวิจัย ปี
ไม่พบข้อมูล

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

# เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปีที่ได้รับ
ไม่พบข้อมูล

ประวัติการ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม

# หัวข้อ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม สถานที่ ประเภท ปี ไฟล์เอกสาร
ไม่พบข้อมูล