ข้อมูลงานวิจัย

ประเภททุนขับเคลือนอุตสาหกรรม

# หัวข้องานวิจัย เจ้าของโครงการ งบประมาณ แหล่งทุน ปี
1 การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ นส.พัชรวีณ์ สุรีย์เดโชชัย 60,000.00 งบประมาณแผ่นดิน 2562 ดูรายละเอียด
2 การกำหนดขนาดอย่างเหมาะสมที่สุดของระบบพลังงานทดแทนแบบผสมโดยใช้ขั้นตอนวิธีการผสมเกสรดอกไม้ รศ.ดร.สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี 100,000.00 งบประมาณแผ่นดิน 2562 ดูรายละเอียด
3 การออกแบบและสร้างศูนย์กลางเรียนรู้ออนไลน์บนเว็บไซต์ภาควิชา MHLE นส.พัชรวีณ์ สุรีย์เดโชชัย 30,000.00 งบประมาณแผ่นดิน 2562 ดูรายละเอียด
4 การจัดเส้นทางขนส่งสินค้าคงคลังแบบหลายผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการอาณานิคมผึ้งเทียม อ.วนิดา เหล่ารักษาเกียรติ และ ดร.ธฤต รัตนมณี 42,000.00 งบประมาณแผ่นดิน 2562 ดูรายละเอียด
5 การพัฒนาเครื่องทดสอบแรงเฉือนทางตรง ผศ.ดร.สถาพร วังฉาย 42,000.00 งบประมาณแผ่นดิน 2562 ดูรายละเอียด
6 การปรับปรุงการประกอบชุดสายเร่ง กรณีศึกษา บริษัท เอแอนด์พีสยามนีโอกรุ๊ปจำกัด (มหาชน) ดร.กิตติชัย อธิกุลรัตน์ 42,000.00 งบประมาณแผ่นดิน 2562 ดูรายละเอียด
7 การพัฒนาระบบอบแห้งข้าวเปลือกที่มีความชื้นสูงด้วยเครื่องอบแห้งแบบโรตารีร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดในระดับห้องปฏิบัีติการ ผศ.ดร.อัศวิน ยอดรักษ์ และ รศ.ดร.ฉัตรชัย นิมมล 42,000.00 งบประมาณแผ่นดิน 2562 ดูรายละเอียด

ประเภททุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของสายสนับสนุน

# หัวข้องานวิจัย เจ้าของโครงการ งบประมาณ แหล่งทุน ปี
1 การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ นส.พัชรวีณ์ สุรีย์เดโชชัย 60,000.00 งบประมาณแผ่นดิน 2562 ดูรายละเอียด
2 การกำหนดขนาดอย่างเหมาะสมที่สุดของระบบพลังงานทดแทนแบบผสมโดยใช้ขั้นตอนวิธีการผสมเกสรดอกไม้ รศ.ดร.สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี 100,000.00 งบประมาณแผ่นดิน 2562 ดูรายละเอียด
3 การออกแบบและสร้างศูนย์กลางเรียนรู้ออนไลน์บนเว็บไซต์ภาควิชา MHLE นส.พัชรวีณ์ สุรีย์เดโชชัย 30,000.00 งบประมาณแผ่นดิน 2562 ดูรายละเอียด
4 การจัดเส้นทางขนส่งสินค้าคงคลังแบบหลายผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการอาณานิคมผึ้งเทียม อ.วนิดา เหล่ารักษาเกียรติ และ ดร.ธฤต รัตนมณี 42,000.00 งบประมาณแผ่นดิน 2562 ดูรายละเอียด
5 การพัฒนาเครื่องทดสอบแรงเฉือนทางตรง ผศ.ดร.สถาพร วังฉาย 42,000.00 งบประมาณแผ่นดิน 2562 ดูรายละเอียด
6 การปรับปรุงการประกอบชุดสายเร่ง กรณีศึกษา บริษัท เอแอนด์พีสยามนีโอกรุ๊ปจำกัด (มหาชน) ดร.กิตติชัย อธิกุลรัตน์ 42,000.00 งบประมาณแผ่นดิน 2562 ดูรายละเอียด
7 การพัฒนาระบบอบแห้งข้าวเปลือกที่มีความชื้นสูงด้วยเครื่องอบแห้งแบบโรตารีร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดในระดับห้องปฏิบัีติการ ผศ.ดร.อัศวิน ยอดรักษ์ และ รศ.ดร.ฉัตรชัย นิมมล 42,000.00 งบประมาณแผ่นดิน 2562 ดูรายละเอียด

ประเภทงบวิจัยภาควิชา

# หัวข้องานวิจัย เจ้าของโครงการ งบประมาณ แหล่งทุน ปี
1 การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ นส.พัชรวีณ์ สุรีย์เดโชชัย 60,000.00 งบประมาณแผ่นดิน 2562 ดูรายละเอียด
2 การกำหนดขนาดอย่างเหมาะสมที่สุดของระบบพลังงานทดแทนแบบผสมโดยใช้ขั้นตอนวิธีการผสมเกสรดอกไม้ รศ.ดร.สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี 100,000.00 งบประมาณแผ่นดิน 2562 ดูรายละเอียด
3 การออกแบบและสร้างศูนย์กลางเรียนรู้ออนไลน์บนเว็บไซต์ภาควิชา MHLE นส.พัชรวีณ์ สุรีย์เดโชชัย 30,000.00 งบประมาณแผ่นดิน 2562 ดูรายละเอียด
4 การจัดเส้นทางขนส่งสินค้าคงคลังแบบหลายผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการอาณานิคมผึ้งเทียม อ.วนิดา เหล่ารักษาเกียรติ และ ดร.ธฤต รัตนมณี 42,000.00 งบประมาณแผ่นดิน 2562 ดูรายละเอียด
5 การพัฒนาเครื่องทดสอบแรงเฉือนทางตรง ผศ.ดร.สถาพร วังฉาย 42,000.00 งบประมาณแผ่นดิน 2562 ดูรายละเอียด
6 การปรับปรุงการประกอบชุดสายเร่ง กรณีศึกษา บริษัท เอแอนด์พีสยามนีโอกรุ๊ปจำกัด (มหาชน) ดร.กิตติชัย อธิกุลรัตน์ 42,000.00 งบประมาณแผ่นดิน 2562 ดูรายละเอียด
7 การพัฒนาระบบอบแห้งข้าวเปลือกที่มีความชื้นสูงด้วยเครื่องอบแห้งแบบโรตารีร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดในระดับห้องปฏิบัีติการ ผศ.ดร.อัศวิน ยอดรักษ์ และ รศ.ดร.ฉัตรชัย นิมมล 42,000.00 งบประมาณแผ่นดิน 2562 ดูรายละเอียด