โครงการวิจัยนักศึกษา.....

# หัวข้อโครงการวิจัย เจ้าของโครงการ ปีการศึกษา ไฟล์
1 การศึกษาออกแบบระบบพาเลทแจ็คพึ่งพาตนเองโดยกึ่งอัตโนมัติ นายวโรตม์ เพริศวงศ์ นางสาวนวพร รื่นนางแย้ม นางสาววิชญา มหาโพธิ์ 2562 บทคัดย่อ ฉบับเต็ม
2 ออกแบบสายพานลำเลียงคู่ขนาดเล็กขับด้วยลูกกลิ้งที่มีมอเตอร์อยู่ข้างใน นายธนกร ปัญจกิตติกร นายทัตเทพ ปริยวาทีพร นายมนัสวิน พินิจค้า 2562 บทคัดย่อ ฉบับเต็ม
3 หุ่นยนต์ขนส่งวัสดุหน่วยรวมด้วยระบบรางเดี่ยว นายภูดินันท์ เสนาจักร์ นายรัตนนนท์ หิรัญอนุสรณ์ นายชัยกมล อาจวิชัย 2562 บทคัดย่อ ฉบับเต็ม
4 การอบแห้งวัสดุทางการเกษตรด้วยเครื่องอบแห้งแบบโรตารีร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดเป็นจังหวะ นายปราโมทย์ ใจแก้ว นายวิชญะ เลาหบุตร 2562 บทคัดย่อ ฉบับเต็ม
5 การออกแบบและวิเคราะห์เครื่องคัดแยกแบบตะแกรงหมุน นางสาวจิรัตน์ติกร ป้อมหิน นางสาวณัชชา สภาเอี่ยมจิตร นายณัฐพงศ์ ปัญญา 2562 บทคัดย่อ ฉบับเต็ม
6 การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์ ด้วยการวิเคราะห์ต้นทุน และกระบวนผลิตแบบลีน: กรณีศึกษา วิสาหกิจคุกกี้ธัญพืช นางสาววรินทร สุมโนจิตราภรณ์ นางสาวสมิตา กองศิลป์ 2562 บทคัดย่อ ฉบับเต็ม
7 การปรับปรุงคลังสินค้าและระบบการจัดเก็บสินค้า กรณีศึกษาบริษัทผลิตสายไฟ นายนราธิป คลับคล้าย นายสินชัย สุกาญจนะ นายสหรัฐ พวงน้อย 2562 บทคัดย่อ ฉบับเต็ม
8 การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อปรับปรุงกระบวนการแลกเปลี่ยนคืนยา กรณีศึกษา: องค์การเภสัชกรรม นางสาวถิรดา เหลืองอร่ามพานิช นายภูมิศิริ ศิริสูตร 2562 บทคัดย่อ ฉบับเต็ม
9 เครื่องป้อนระบบสั่นสะเทือนสำหรับประกอบชิ้นงาน นาย กษิดิศ คูพาณิชย์ นางสาว ธิดาพร เมืองงาว 2562 บทคัดย่อ ฉบับเต็ม
10 การออกแบบการจัดเส้นทางการเดินรถภายในโรงงานผลิตผงชูรส นายปณิธาน บุญโชคชัย นายอานนท์ อารีศรีสม 2562 บทคัดย่อ ฉบับเต็ม
11 การประยุกต์ใช้เทคนิคการพยากรณ์สำหรับการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบและการจัดการวัตถุดิบ คงคลัง กรณีศึกษา: บริษัทจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการประกอบธุรกิจร้านอาหาร นายจักรพรรณ เนื่องไชยยศ นางสาวธิติภัทร พุแพง 2562 บทคัดย่อ ฉบับเต็ม
12 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อลดเวลาการบันทึกข้อมูลสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา : บริษัทคอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) นายธิบดี นิ่มอนงค์ นายสหรัฐ มั่นคง 2562 บทคัดย่อ ฉบับเต็ม
13 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา: โรงงานผลิตและจัดจำหน่ายแท็งก์น้ำ นางสาวธัญกมล ทองก้อน นายลภนภัทร ตุลยลักษณ์ 2562 บทคัดย่อ ฉบับเต็ม
14 การพัฒนาโปรแกรมช่วยในกระบวนการจัดยางรถยนต์ กรณีศึกษา : บริษัทผลิตและจำหน่ายยางรถยนต์ นางสาวธมนวรรณ ชื่นบาน นางสาวพิมลนาฎ พวงสมบัติ 2562 บทคัดย่อ ฉบับเต็ม
15 แบบจำลองการคัดแยกขนาดวัสดุด้วยการสั่นสะเทือน นางสาวธนัดดา ทองคำ นางสาวเปรมฤดี ดีโสภา นายไพสิฐ พัฒนานันท์ 2562 บทคัดย่อ ฉบับเต็ม
16 การประยุกต์เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อลดความสูญเปล่า กรณีศึกษา โรงงานกรอด้าย นางสาวพรธิกาญจน์ แสงพรหม นายณัฐวุฒิ ชัยยะขันธ์ 2562 บทคัดย่อ ฉบับเต็ม
17 วิธีการควบคุมฝุ่นสำหรับพื้นที่คลังสินค้า: กรณีศึกษาคลังเครื่องดื่ม นางสาวจุณาพรรณ กนิษฐสุต นางสาวจุฑามาศ บุญศรี 2562 บทคัดย่อ ฉบับเต็ม
18 การเลือกทำเลที่ตั้งเพื่อจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า กรณีศึกษา : บริษัทจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภค นางสาวพัชรธิรา ศิริเลี้ยง นางสาวปารวี จารุพันธ์ 2562 บทคัดย่อ ฉบับเต็ม
19 การออกแบบอุปกรณ์ขนถ่ายลำเลียงชิ้นส่วนประกอบรถยนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง กรณีศึกษา: โรงงานประกอบรถยนต์ นางสาวเบญจทิพย์ ศรีหัตถผดุงกิจ นางสาวอมรกานต์ ทองสุข 2562 บทคัดย่อ ฉบับเต็ม
20 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บวัตถุดิบประเภทผ้า กรณีศึกษา บริษัทประยุกต์สปอร์ตซัพพลาย จำกัด นายรัชเก้า ธำรงธรรม นายศุภกรณ์ เปี่ยมหน้าไม้ 2562 บทคัดย่อ ฉบับเต็ม
21 การปรับปรุงการปฏิบัติงานบริษัทกรณีศึกษาการรับเข้าและจ่ายออกบริเวณคลังสินค้า ที่เก็บชิ้นส่วนอะไหล่ด้วยเทคนิคการปรับปรุงงาน นายอรรถพล ถนอมใจ นายปรมัตถ์ ไวกสิการ 2562 บทคัดย่อ ฉบับเต็ม
22 การเพิ่มประสิทธิภาพของการไหลของสินค้าออกจากคลังสินค้า กรณีศึกษา : บริษัทขนส่งเอกชน นายพงศกร เอี่ยมละออ นายคฑาวุธ ยงไสว 2562 บทคัดย่อ ฉบับเต็ม
23 การเพิ่มประสิทธิภาพการหาตู้สินค้า กรณีศึกษา ท่าเรือกรุงเทพ นางสาวศตพร สุสมทิพย์ นางสาวมณกร สกุลวัฒนา 2562 บทคัดย่อ ฉบับเต็ม
24 การบริหารจัดการโลจิสติกส์ย้อนกลับ กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์น้ำอัดลม นางสาวประภาสิริ ไตรรัตนเจริญชัย นางสาวภัชรวรรณ อยู่ดี 2562 บทคัดย่อ ฉบับเต็ม
25 การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการหยิบสินค้าแบบกล่อง กรณีศึกษา : ศูนย์กระจายสินค้าสำหรับสินค้าอุปโภค นางสาวอาทิตยา ถาวร นายภาณุพงศ์ พลชนะ 2562 บทคัดย่อ ฉบับเต็ม
26 การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจนับรถสินค้าส่งออกที่บรรทุกขึ้นเรือ นางสาวกนกทอง วาววิกรานต์ นางสาวเบญจรัตน์ ศุภชัยเจริญกิจ 2562 บทคัดย่อ ฉบับเต็ม
27 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อพิจารณาจำนวนจุดส่งสินค้าให้กับรถขนส่ง กรณีศึกษา : บริษัทคอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) นางสาวกมลวรรณ พฤกษ์ปิยะพร นางสาวสริตา ขาวด้วง 2562 บทคัดย่อ ฉบับเต็ม
28 การลดเวลาในกระบวนการรับสินค้า กรณีศึกษาของบริษัท ลาซาด้า เอ็กซ์เพรส จำกัด นางสาวพรกมล น้อยนุ้ย นางสาวรสธร แสงอุดมทรัพย์ 2562 บทคัดย่อ ฉบับเต็ม
29 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับการจัดเส้นทางรับและส่งสินค้า กรณีศึกษา : บริษัท ฮิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด นางสาวมัตติกา เมืองแดง นางสาวสุชาดา อรรควิทยาพงศ์ 2562 บทคัดย่อ ฉบับเต็ม
30 แนวทางการจัดลำดับการผลิตเพื่อลดเวลาการทำงาน บริษัทกรณีศึกษา: คลังสินค้า นาย กันตภณ ตันติวีรบุตร นาย ธาดาวัชร์ ศรีวิไลวัชร์ 2562 บทคัดย่อ ฉบับเต็ม